Kapcsolatfelvétel

Adja meg a képen látható kódot: Biztonsági kód
Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és azt elfogadom

Adatvédelmi szabályzat

A honlap üzemeltetője az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény 20.§ szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelés a honlap látogatóinak önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapon történő regisztráció az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintendő.

I. CIKK
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§  Bevezetés

A  ProFi 5000 Bt. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

2.§  A Szabályzat célja

(1) A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések meghozatala, amelyek biztosítják, hogy az ProFi 5000 Bt. adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

(2) A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés a ProFi 5000 Bt. általi igazolására szolgáljon. 

3.§ A Szabályzat hatálya

E Szabályzat hatálya a természetes személyre vonatkozó személyes adatok az ProFi 5000 Bt. általi kezelésére terjed ki.

4.§ Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési tevékenységeit az ProFi 5000 Bt. úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy minden körülmény között teljesüljenek az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 5. cikke által elvárt alapelvei.

II. CIKK
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

5.§ Szerződő partnerek – mint természetes személyek - adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) Az ProFi 5000 Bt. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: az ProFi 5000 Bt. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy abban az esetben, ha a jogviszonyból jogvita származik, annak jogerős befejezését követő 5 év.

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

6.§  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója, beosztása.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az ProFi 5000 Bt. jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

(3) A személyes adatok kezelésének a jogalapja: az ProFi 5000 Bt. jogos érdeke.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az ProFi 5000 Bt. vezető tisztségviselője és azon munkavállalói, akik a szerződés teljesítésében részt vesznek.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év.

(6) Az ProFi 5000 Bt. jelen adatkezeléshez érdekmérlegelési tesztet végzett, mely alapján megállapította, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, az ProFi 5000 Bt. jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

III. CIKK
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
ÉS ADATVÉDELMI INCIDENSEK

7.§  Adatbiztonsági intézkedések

1.         Az ProFi 5000 Bt. a technológia mindenkori állását figyelembe véve, valamint a kezelt személyes adatok bizalmasságának, és a felmerülő kockázatok figyelembe vételével korszerű technikai, szervezési intézkedésekkel biztosítja a kezelt személyes adatok bizalmasságának, pontosságának és rendelkezésre állásának sértetlenségét.

2.         Az ProFi 5000 Bt. által alkalmazott korszerű adatbiztonsági intézkedések mellett sem zárható ki teljességgel, hogy külső támadásból kifolyólag, vagy az ProFi 5000 Bt. vagy munkatársainak hibájából az érintett személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. Ilyen incidensek - többek között, például - lehetnek:

•          külső (hacker) támadások, adatlopás, adatszivárgás;

•          jogosulatlan címzettnek történő elektronikus vagy postai levéltovábbítás; és/vagy

•          adatok megsemmisülése, elérhetetlenné válása.

3.         Az Adatvédelmi Rendelet 33. cikkének értelmében a valószínűsíthetően kockázattal járó adatvédelmi incidenseket az ProFi 5000 Bt. az észlelést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak. Az értesítésben az ProFi 5000 Bt. tájékoztatja a hatóságot az incidens jellegéről, az érintettek hozzávetőleges számáról, az incidensben érintett személyes adatok kategóriáiról, a valószínűsíthető következményeket, valamint az esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

4.         Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve (például vagyoni, vagy nem vagyon jellegű kára származhat az incidensből kifolyólag), vagy az értesítést hatóság elrendeli, úgy az ProFi 5000 Bt. az incidensben érintett személyeket is tájékoztatja az előző bekezdésben foglaltakról.

5.         Amennyiben bármely érintett vagy munkatárs a saját, vagy más személy adatait érintő incidensről értesül, vagy arról tudomást szerez, ezen információt jelezheti a iroda@benefitingatlan.hu címen.

IV. CIKK
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

8.§  Összefoglaló az érintett jogairól

Az egyes jogokhoz kapcsolódó részletszabályokat lentebb tartalmazza a Szabályzat!

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk). A Szabályzat 10. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk). A Szabályzat 11. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk)

A Szabályzat 12. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség, Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (Rendelet 22. cikk).

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).

V. CIKK
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

(1) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) egyszeri 5.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 (6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Határozat kiadva:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon.

Adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-65372/2013.

 

 


Kiemelt hirdetések
1.

kiadó, Társasházi lakás, Budapest,

Hirdetés kód: FL-20122
Ár: 100 000  Ft /hó
Alapterület: 36 m2
Szobák száma: 1

Kiadó lakás Budapest csendes utcájában!

Budapest XIV. kerület Gyarmat utcai 8 lakásos társasházban kiadó egy 36 nm-es, igényesen felújított, kialakí ...

2.

eladó, Családi ház, Nagyhegyes,

Hirdetés kód: FL-20125
Ár: 33 900 000  Ft 
Alapterület: 93 m2
Szobák száma: 3

Eladó családi ház Nagyhegyesen!

Debrecentől 22 km-re fekvő, tiszta, rendezett település Nagyhegyes. Az elmúlt néhány évben is sokan találtak itt új otthonra.

3.

eladó, Társasházi lakás, Debrecen, Belváros

Hirdetés kód: FL-20108
Ár: 22 990 000  Ft 
Alapterület: 25 m2
Szobák száma: 1

Az új lakás varázsa ….. Eladó lakás Debrecenben, az „Erzsébet Átrium” társasházban!

Debrecen belvárosában, az Erzsébet utcán &e ...

4.

eladó, Társasházi lakás, Debrecen, Belváros

Hirdetés kód: FL-20109
Ár: 22 990 000  Ft 
Alapterület: 25 m2
Szobák száma: 1

Az új lakás varázsa ….. Eladó lakás Debrecenben, az „Erzsébet Átrium” társasházban!

Debrecen belvárosában, az Erzsébet utcán &e ...